پرداخت و تامین سرمایه / وام آزاد (بدون انتقال سند)