استخدام جوشکار برق

جمعه 28 شهریور 1399

نیازمند جوشکار برق جهت تانکر سازی در اصفهان شاهپور جدید
۰۹۱۳۲۶۵۷۲۰۴ کریمی
توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.