سقف شیبدار کینگستون, ورق کینگستون ،تایل های سقفی, پوشش بام