آشکارساز PIR، دوربرد 21متر21xمتر یا 2.4متر45xمتر برای کاربرد