طرح ویژه تابستانی مبل شویی ساحل گستراشراق زنجان(با بیش از 8