عوامل موثر و شگف انگیز بر ارزش خرید اینترنتی

 

عوامل موثر و شگف انگیز بر ارزش خرید اینترنتی

alt

دنیای مجازی هر روز شگفتی می آفریند و چهارچوب ها و ابزارها را تغییر می دهد و درهم می آمیزد یکی از این ابزارها درج آگهی رایگان  و یا خرید online یا اینترنتی است که بتدریج رفتار مصرف کننده را نیز تغییر می دهد ؛ اطلاعات در شبکه اینترنت در سراسرجهان بدون هزینه در جریان است در مقاله پیش رو به بررسی عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنتی و قصد خرید مجددمشتری می پردازیم پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع پیمایشیی -همبستگی است به جهت پاسخ مشتریان در خصوص عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنتی از ابزار پرسشنامه استاندارداستفاده گردید برای این منظور 423 پرسشنامه برای مشیتریان تهیه شد در میان پرسشنامه های توزیع شده،پرسشنامه های مربوط به مشتریان توسط 384 مشتری تکمیل شد (نرخ بازگشت 09 %) روایی پرسشنامه ی مشتریان ، ازروایی محتوایی استفاده شد. بدین منظور، پرسشنامه به کار رفته در این پژوهش علاوه بر استاد راهنما در اختیار 15 نفراز اساتید مدیریت بازرگانی قرار گرفت تا محتوای پرسشهای مندرج در آن را مورد بررسی قرار دهند پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/817 برآورد گردید برای بدست آوردن نتایج و روابط موجود از از نرم افزارهای Lisrel 8.5 و Spss 16 استفاده شد نتایج حاکی بر آن بود که بی مطلوبیت و لذت ارزش خرید با رضایت مشتری و قصد خرید مجدد و درج آگهی رایگان رابطه معنادار وجود دارد در مجموع از بین 17 فرضیه تحقیق در 13 فرضیه رابطه معنادار وجود داشته و 4 فرضیه رد شد.

alt

موارد تاثیر کیفیتهای گوناگون سایت خرید اینترنتی بر روی ارزشهای سودمندی و خوشایندی خرید اینترنتی پرداخته شده. همچنین تاثیر سطح معلوم ارزش خرید اینترنتی روی رضایتمندی مشتری و قصد خرید مجدد در این مقاله، بحث شده است. ما معادلات اساسی تحلیلها را با مشاهدات 293 نمونه شامل دو گروه با درآمد متفاوت (شاغل و محصل) ارائه میدهیم. نتایج ما نشان میدهد که در حالی که کیفیت سیستم و خدمات عوامل تاثیرگذار حیاتی بر ارزش سودمندی خرید هستند، کیفیت اطلاعات و خدمات نیز بیشتر به خوشایندی ربط دارند. این یافته ها نشان میدهند که کیفیت خدمات نقش مهمی هم در افزایش سودمندی و هم در افزایش خوشایندی دارد. یافته های ما همچنین نشان میدهند که تاثیر عوامل کیفی بر روی ارزشهای خرید اینترنتی و قصد خرید مجدد متعاقب آن در دو گروه درآمدی متفاوت میباشد.

واژه های کلیدی

خرید اینترنتی،درج آگهی رایگان ؛ کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات، رضایت مشتری، ارزش سودمندی خرید، ارزش خوشایندی خرید، قصد خرید دوباره

بخش اینترنت در دهه گذشته به صورت تصاعدی رشد کرده و قدرت گسترش و تاثیرش در زمینه صنعت افزایش داده است. 2009 تجارت خرید اینترنتی کره به مبلغ 65 میلیارد دلار آمریکا رسید (پنجمین کشور بزرگ در سازمان اقتصادی توسعه و همکاری OECD)، که 5.95 درصد تولید ناخالص داخلی کره GDP را ازان خود کرد)، این درصد از صنعتهای بزرگ کره نیز بیشتر است، صنعتهایی همچون الکترونیک (5.71%) و اتومبیل (4.93.5%). رشد سریع صنعت خرید اینترنتی کره به علت سهولت استفاده از آن است، به طوری که خریداران میتوانند بدون محدودیت زمانی یا مکانی در انواع مختلف فروشگاه های اینترنتی به مشاهده و خرید بپردازند و بدون اینکه در فروشگاه حضور فیزیکی داشته باشند میتوانند احتیاجات مصرفی خود را برطرف کنند.